ธนาคาร ออนไลน์ สมัคร แบบฟอร์ม ติดต่อเรา
ไทย | English
  สรุปยอดบัญชี | โอนเงิน | ชำระเงินและเติมเงิน | บริการ e-Bill | Easy Fund | แก้ไขข้อมูล

บริการต่างๆ
 
ท่านสามารถเพิ่ม/ลด บัญชีหรือบัตรของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากระยะยาว สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Mortgage) บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตร Speedy Cash หรือบัญชีรับโอนของบุคคลอื่นในไทยพาณิชย์หรือต่างธนาคาร รวมทั้งเปลี่ยนแปลง Login name และPassword ได้ด้วยตนเองแบบ online ไม่ต้องยื่นเอกสาร

สำหรับบัญชีร่วม 'และ/หรือ' 'เพื่อ' 'โดย' กรุณากรอก แบบฟอร์ม  และให้เจ้าของบัญชีทุกท่านลงนามและยื่นเอกสารแสดงตนที่สาขาที่มีบัญชี
 
 
เปลี่ยนแปลง Login name หรือ Password
เพิ่ม/ลด *บัญชีออมทรัพย์ *บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากระยะยาว สินเชื่อบุคคล Speedy Loan และ สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Mortgage) ของธนาคารไทยพาณิชย์ของตนเอง ออนไลน์
เพิ่ม/ลดบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ของตนเอง (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) และ บัตร Speedy Cash
เพิ่ม/ลด/เปิดใช้บริการ** บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินฝากประจำ หรือ บัญชีเงินฝากระยะยาวของธนาคารไทยพาณิชย์ของบุคคลอื่นเพื่อเป็น บัญชีรับโอน
เพิ่ม/ลด/เปิดใช้บริการ* บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดของธนาคารอื่น เพื่อเป็นบัญชีรับโอน
แก้ไข Password hint 
สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินโอนระหว่างบัญชีไทยพาณิชย์ ได้ผ่าน SCB Easy Net และเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยใส่ข้อมูล One-Time Password (OTP)

>วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเอง    สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
>วงเงินโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น   สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 
 
  Login Name และ Password ที่ท่านใช้ในระบบ EASY NET เป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล ธนาคารมีข้อแนะนำดังนี้

1. ไม่ควรเปิดเผย Password ให้ผู้อื่นทราบ
2. ไม่ควรจด Password ไว้ในที่เปิดเผย
3. กำหนดให้ Login Name และ Password มีความยาว ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษรประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน
4. ไม่ควรตั้ง Login Name และ Password เป็นชื่อตนเอง ชื่อลูกหรือ บุคคลที่รัก เป็นตัน
5. ควรเปลี่ยน Password สม่ำเสมอ

ในกรณีที่ท่านระบุ Password ผิดเกินจำนวนครั้งกำหนด
ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว หากต้องการใช้บริการ
อีกครั้ง กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ 02-777-7777 หรือสาขาที่ท่านสะดวก
  * กรณีเพิ่มบัญชีออมทรัพย์ หรือเดินสะพัดธนาคารไทยพาณิชย์ของตนเอง ธนาคารได้เพิ่มความปลอดภัยในการยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีของท่านเพื่อใช้เป็นบัญชีโอนออก (สำหรับรายการโอนเงิน/ชำระเงิน และรายการ financial ต่าง ๆ ของ Easy Net) ท่านสามารถเพิ่มบัญชีตนเองได้ 2 วิธีคือ
 
1. กรณีมีบัตรเอทีเอ็มผูกกับบัญชีที่ท่านต้องการเพิ่ม ท่านสามารถเพิ่มออนไลน์ได้ด้วย ตนเอง โดยระบุหมายเลขบนบัตรเอทีเอ็มดังกล่าว


2. กรณีไม่มีบัตรเอทีเอ็ม ผูกกับบัญชีที่ต้อง การเพิ่ม ท่านสามารถเพิ่มโดยการไปยื่นเอกสารขอเพิ่มบัญชี ทั้งบัญชีบุคคลเดียว และบัญชีร่วม และ/หรือ ที่สาขาใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่ โดยท่านสามารถพิมพ์ แบบฟอร์ม และ นำสมุดบัญชีที่ต้องการเพิ่มทุกบัญชี และบัตรประชาชนไปแสดงที่สาขา

** ในกรณีบัญชีที่ท่านทำการเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นของ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บัญชีธนาคารอื่นนั้น ท่านต้องทำการเปิดใช้บริการบัญชี (Activate) ดังกล่าว จึงจะสามารถโอนเงินไปบัญชี ปลายทางดังกล่าวได้

ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีและเปิดใช้บริการบัญชีด้วย One Time Password (OTP)
1. ระบุรายละเอียดบัญชีที่ท่านต้องการเพิ่ม เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี และธนาคารเจ้าของบัญชี ( กรณีบัญชีต่างธนาคาร)
2. เลือกวิธีรับ One Time Password (OTP) ทางมือถือ (SMS) หากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อสาขาไทยพาณิชย์ที่ท่านสะดวกเพื่อขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
3. หลังจากได้รับ OTP แล้ว ท่านต้องทำการเปิดบริการบัญชีดังกล่าวภายใน 1 ชั่วโมง โดยคลิก 'Activate'หลังบัญชีที่ท่านทำการเพิ่มไว้ และใส่รหัส OTP ที่ได้รับเพื่อเปิดใช้บริการบัญชีดังกล่าว หลังจากนั้นท่านจึง สามารถทำรายการโอนเงินไปบัญชีปลายทางดังกล่าวได้ที่เมนู 'โอนเงิน' หาก OTP ดังกล่าวหมดอายุ หรือท่านไม่ได้รับ OTP ท่าน สามารถขอใหม่ได้ โดยการคลิกที่ 'Activate' และเลือก Request OTP หรือติดต่อ SCB Easy Call Center 02-777-7777 หรือหาก ท่านไม่ต้องการ Activate บัญชีดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยคลิก 'Remove' ด้านหลังบัญชีที่ท่านต้อง การยกเลิก
4. OTP สำหรับกรณีโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน SCB Mobile Banking นั้น ท่านจะต้องใช้ OTP เพื่อยืนยันการโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าวภายใน 15 นาที
 


 
Welcome to SCBEasy.com
Login Name
Password
หากท่านมีปัญหาในการใช้ Password เดิมในการ log in กรุณาตั้ง Password ใหม่
ลืมหรือตั้ง Password ใหม่ คลิกที่นี่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2565 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips