ธนาคาร ออนไลน์ สมัคร แบบฟอร์ม
ไทย | English
  สรุปยอดบัญชี | โอนเงิน | ชำระเงินและเติมเงิน | บริการ e-Bill | Easy Fund | แก้ไขข้อมูล | ค่าธรรมเนียม

บริการต่างๆ
 

                  โอนเงิน
 
โอนเงิน ระหว่างบัญชีตนเอง
ท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองที่ท่านได้ขอใช้ บริการ EASY NET ไว้แล้ว  โดยท่านสามารถโอนจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัด ไปยังบัญชีออมทรัพย์ เดินสะพัด บัญชีเงินฝากระยะยาว รวมถึงบัญชีฝากประจำของตนเองได้ออนไลน์
วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเองเบื้องต้นที่ธนาคารกำหนดให้คือ 200,000 บาท/คน/วัน ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาทั่วประเทศ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/วัน และทำรายการโอนรวมกันทุกบัญชีที่เพิ่มใน Easy Net รวมสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/วัน
เงินโอนเข้าบัญชีทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ ที่หน้า "ประวัติการโอนเงิน"   
ท่านสามารถโอนเงินโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีรับโอนล่วงหน้าเพียงเลือก'คลิกที่นี่เพื่อเข้าบัญชีอื่น' หน้าทำรายการโอนเงินแล้วยืนยันการทำรายการด้วย OTP (บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในระบบ)   

โอนเงิน ไปยังบัญชีธนาคารอื่น

ท่านสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นที่ท่านได้เปิดใช้ บริการไว้กับ EASY NET ผ่านเมนู 'แก้ไขข้อมูล' (สูงสุดไม่เกิน 10 บัญชี) โดยวงเงินการโอนสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท/คน/วัน (ทั้งแบบเข้าบัญชีทันทีและแบบ 2 วันทำการ) โดยท่านสามารถเลือกวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ 2 วิธี คือ

1.  แบบเงินเข้าบัญชีทันที 
- เปิดให้บริการเฉพาะบัญชีปลายทางสำหรับ ธนาคาร กรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, นครหลวงไทย, ทหารไทย, ยูโอบี, สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด, ซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น
- ยอดเงินโอนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายการ
ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เงินโอนเข้าบัญชี ทันทีที่ทำรายการ สำเร็จ
ท่านสามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารแบบเข้าบัญชีทันทีโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีรับโอนล่วงหน้าเพียงเลือก'คลิกที่นี่เพื่อเข้าบัญชีอื่น' หน้าทำรายการโอนเงินแล้วยืนยันการทำรายการด้วย OTP (บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในระบบ) 
2.  แบบเงินเข้าบัญชี 2 วันทำการถัดไป
- สามารถทำรายการโอนเงินไปยังบัญชี ธนาคารปลายทางได้มากถึง 33 ธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการทำรายการโอน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- เงินโอนเข้าบัญชีปลายทาง 2 วันทำการ ธนาคารถัดไปหลังจากทำรายการสำเร็จ
ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ที่หน้า "ประวัติการโอนเงิน"
   
หมายเหตุ บัญชีรับโอนต้องเป็นบัญชี ออมทรัพย์หรือเดินสะพัดเท่านั้น
โอนเงิน ไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบุคคลอื่น
ท่านสามารถขอใช้บริการโอนเงินไปยังบัญชีออมทรัพย์ บัญชี เดินสะพัด บัญชีเงินฝากระยะยาว หรือบัญชีฝากประจำของบุคคลอื่นสูงสุดไม่เกิน 20 บัญชี
วงเงินโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นใน SCB เบื้องต้นที่ธนาคารกำหนดให้คือ 100,000 บาท/คน/วัน ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาทั่วประเทศ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/วัน และทำรายการโอนรวมกันทุกบัญชีที่เพิ่มใน Easy Net รวมสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/วัน 
เงินโอนเข้าบัญชีทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ ที่หน้า "ประวัติการโอนเงิน" 
ท่านสามารถโอนเงินโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีรับโอนล่วงหน้าเพียงเลือก'คลิกที่นี่เพื่อเข้าบัญชีอื่น' หน้าทำรายการโอนเงินแล้วยืนยันการทำรายการด้วย OTP (บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในระบบ)  

สมัครใช้บริการเพื่อใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์การโอนเงินที่อนุญาตให้ทำการโอนเงินผ่าน EASY NET ได้คือ 

 1. คนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวร (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) 
 2. ช่วยเหลือครอบครัวหรือเครือญาติในต่างประเทศ  (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
 3. เงินเป็นค่าการศึกษาของนักเรียน / นักศึกษาไทยในต่างประเทศ (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
 4. ส่งกลับเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย  (เฉพาะชาวต่างประเทศเท่านั้น)
โอนเงินต่อวัน ได้น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า)
ธนาคารมีการกำหนดวงเงินสูงสุดในการโอน และวันที่เอกสารหมดอายุ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู Cancel & Edit Profile หากต้องการต่ออายุหรือเพิ่มวงเงินคลิกที่นี่เพื่อ download แบบฟอร์ม
เนื่องจากบางสกุลเงินมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำ รายการดังนั้น การโอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ระบุดังนี้

สกุลเงิน

จำวนเงิน

GBP

 > 101

USD

 > 200

EUR

 > 150

DKK

  > 1000

JPY

  > 5000

สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปทำรายการที่ธนาคาร
ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร



 
สรุปรายการโอนเงินที่ท่านสามารถทำได้มีดังนี้

 

ระหว่างบัญชีตนเอง บัญชีบุคคลอื่นใน SCB ต่างธนาคาร ต่างประเทศ

ออมทรัพย์

เดินสะพัด

ระยะยาว


(รับโอน)


(รับโอน)

-

-

ประจำ*


(รับโอน)


(รับโอน)

-

-

 


หมายเหตุ : * ทำรายการได้เฉพาะกรณีเป็นบัญชีฝากประจำเงื่อนไข 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน เท่านั้น และยอดเงิน โอนขั้นต่ำ 1,000 บาท

   
Welcome to SCBEasy.com
Login Name
Password
หากท่านมีปัญหาในการใช้ Password เดิมในการ log in กรุณาตั้ง Password ใหม่
ลืมหรือตั้ง Password ใหม่ คลิกที่นี่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips