ธนาคาร ออนไลน์ สมัคร แบบฟอร์ม
ไทย | English
  สรุปยอดบัญชี | โอนเงิน | ชำระเงินและเติมเงิน | บริการ e-Bill | Easy Fund | แก้ไขข้อมูล

บริการต่างๆ
 

                  โอนเงิน
 
โอนเงิน ระหว่างบัญชีตนเอง
ท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองที่ท่านได้ขอใช้ บริการ EASY NET ไว้แล้ว  โดยท่านสามารถโอนจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัด ไปยังบัญชีออมทรัพย์ เดินสะพัด บัญชีเงินฝากระยะยาว รวมถึงบัญชีฝากประจำของตนเองได้ออนไลน์
วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเองธนาคารกำหนดให้สามารถโอนเงินได้โดยไม่จำกัดวงเงินโอนสูงสุด
เงินโอนเข้าบัญชีทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ ที่หน้า "ประวัติการโอนเงิน"   
ท่านสามารถโอนเงินโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีรับโอนล่วงหน้าเพียงเลือก'คลิกที่นี่เพื่อเข้าบัญชีอื่น' หน้าทำรายการโอนเงินแล้วยืนยันการทำรายการด้วย OTP (บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในระบบ)   

โอนเงิน ไปยังบัญชีธนาคารอื่น

ท่านสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นที่ท่านได้เปิดใช้ บริการไว้กับ EASY NET ผ่านเมนู 'แก้ไขข้อมูล' (สูงสุดไม่เกิน 10 บัญชี) โดยวงเงินการโอนสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 2,000,000 บาท/คน/วัน  คือ

แบบเงินเข้าบัญชีทันที 
- เปิดให้บริการเฉพาะบัญชีปลายทางสำหรับ ธนาคาร กรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, นครหลวงไทย, ทหารไทย, ยูโอบี, สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด, ซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น
- ยอดเงินโอนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ และ2,000,000 บาท ต่อรายการสำหรับการโอนพร้อมเพย์ 
ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เงินโอนเข้าบัญชี ทันทีที่ทำรายการ สำเร็จ
ท่านสามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารแบบเข้าบัญชีทันทีโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีรับโอนล่วงหน้าเพียงเลือก'คลิกที่นี่เพื่อเข้าบัญชีอื่น' หน้าทำรายการโอนเงินแล้วยืนยันการทำรายการด้วย OTP (บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในระบบ) 
ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ที่หน้า "ประวัติการโอนเงิน"
   
หมายเหตุ บัญชีรับโอนต้องเป็นบัญชี ออมทรัพย์หรือเดินสะพัดเท่านั้น
โอนเงิน ไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบุคคลอื่น
ท่านสามารถขอใช้บริการโอนเงินไปยังบัญชีออมทรัพย์ บัญชี เดินสะพัด บัญชีเงินฝากระยะยาว หรือบัญชีฝากประจำของบุคคลอื่นสูงสุดไม่เกิน 20 บัญชี
วงเงินโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นใน SCB เบื้องต้นที่ธนาคารกำหนดให้คือ 200,000 บาท/คน/วัน ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ผ่านสาขาทั่วประเทศ, Easy Net และ Easy Application สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท/คน/วัน และทำรายการโอนรวมกันทุกบัญชีที่เพิ่มใน Easy Net รวมสูงสุดได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท/คน/วัน 
เงินโอนเข้าบัญชีทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ ที่หน้า "ประวัติการโอนเงิน" 
ท่านสามารถโอนเงินโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีรับโอนล่วงหน้าเพียงเลือก'คลิกที่นี่เพื่อเข้าบัญชีอื่น' หน้าทำรายการโอนเงินแล้วยืนยันการทำรายการด้วย OTP (บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในระบบ)  

สมัครใช้บริการเพื่อใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์การโอนเงินที่อนุญาตให้ทำการโอนเงินผ่าน EASY NET ได้คือ 

 1. วัตถุประสงค์ สำหรับโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่าน SCB Easy Net เฉพาะคนไทย รวมทั้งสิ้น 9 วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
  1. ค่าการศึกษา
  2. โอนเงิน ให้ญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
  3. โอนเงินของซึ่งเป็นกรรมสิทธิของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร
  4. ชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ
  5. ชำระค่าบริการอื่นๆ
  6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
  7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ท่องเที่ยว)
  8. เงินให้เปล่า
  9. เงินบริจาค

 2. วัตถุประสงค์ สำหรับโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่าน SCB Easy Net สำหรับคนต่างประเทศ
  1. ส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย
วงเงินการโอนเงินไปต่างประเทศ น้อยกว่า 50,000 USD /คน / วัน (หรือเทียบเท่า)
ธนาคารมีการกำหนดวงเงินสูงสุดในการโอน และวันที่เอกสารหมดอายุ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู Cancel & Edit Profile
เนื่องจากบางสกุลเงินมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำ รายการดังนั้น การโอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ระบุดังนี้

สกุลเงิน

จำวนเงิน

GBP

 > 101

USD

 > 200

EUR

 > 150

DKK

  > 1000

JPY

  > 5000

สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปทำรายการที่ธนาคาร
ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
สรุปรายการโอนเงินที่ท่านสามารถทำได้มีดังนี้

 

ระหว่างบัญชีตนเอง บัญชีบุคคลอื่นใน SCB ต่างธนาคาร ต่างประเทศ

ออมทรัพย์

เดินสะพัด

ระยะยาว


(รับโอน)


(รับโอน)

-

-

ประจำ*


(รับโอน)


(รับโอน)

-

-

 


หมายเหตุ : * ทำรายการได้เฉพาะกรณีเป็นบัญชีฝากประจำเงื่อนไข 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน เท่านั้น และยอดเงิน โอนขั้นต่ำ 1,000 บาท

   
Welcome to SCBEasy.com
Login Name
Password
หากท่านมีปัญหาในการใช้ Password เดิมในการ log in กรุณาตั้ง Password ใหม่
ลืมหรือตั้ง Password ใหม่ คลิกที่นี่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips