พันธบัตรเป็นการลงทุนที่ให้รายได้คงที่ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับ กระแสเงินสดรับของตราสารได้แน่นอน และสามารถลงทุนให้สอดคล้องกับแผนการบริโภคในอนาคตได้
พันธบัตรมีความเสี่ยงต่ำสุด เพราะผู้ออกคือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ดังด้านล่างนี้

SBST262B, SBST312A, SB362A
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อายุ 5 ปี, 10 ปี และ 15 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB278A
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อายุ 7 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SBA24DA
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อายุ 5 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB22DA,SB26DA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 อายุ 3 ปี และ 7 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB21NA,SB25NA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 อายุ 3 ปี 1 เดือนและ 7 ปี 1 เดือน
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB235A,SB285A
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 อายุ 5,10 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB20NA,SB24NA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 อายุ 3,7 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB225A,SB275A
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 อายุ 5,10 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB19DA, SB23DA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 อายุ 3, 7 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SBST215A, SBST265A
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 อายุ 5, 10 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB18OA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB185A
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SBST251A
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB17DA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB217A,SB247A
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อายุ 7,10 ปี
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB175A
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB16DA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB165A
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB15NA
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน
SB189A
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หนังสือชี้ชวน (ฉบับย่อ) หนังสือชี้ชวน