Thai | English
1. หมายเลขบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัดของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ หมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับคนไทย หรือ Passport สำหรับชาวต่างประเทศ
3. E-Mail Address ไว้สำหรับธนาคารติดต่อกับท่าน
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการตกลงยอมรับ เงื่อนไขการบริการ
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการกรอกข้อมูลประกอบการสมัคร ได้แก่ Login Name และ Password, ข้อมูลส่วนบุคคล,
ข้อมูลบัญฃีเงินฝากและบัตรเครดิต, ตัวเลือกในการพิมพ์ใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกไป
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการแสดงว่าท่านได้ทำการสมัครใช้บริการ SCB Easy Net เรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครเพื่อนำไป
ยื่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านท่านได้
ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ INTERNET BANKING ดังนี้

1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว (Login Name) และ PASSWORD ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว
และไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบ
2. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเปลี่ยนรหัสประจำตัว และ/หรือ PASSWORD ด้วยความสมัครใจของตนเองเมื่อใดก็ได้
ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
3. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้รหัสประจำตัวผิดเกินกว่า 5 ครั้ง ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการ INTERNET BANKING ทันทีเป็นการชั่วคราว และในกรณีนี้ หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ INTERNET BANKING
ต่อไป ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อยื่นคำขอ Reset Password
4. ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการ INTERNET BANKING ได้ภายในวงเงินไม่เกินจำนวนที่ธนาคารจะกำหนด
เป็นครั้งคราว โดยในขณะทำคำขอนี้ธนาคารได้กำหนดให้ไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ต่อวันต่อบัญชี
5. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การกระทำใด ๆ โดยผ่าน INTERNET BANKING ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบัญชีประเภท ใด ๆ
ของผู้ขอใช้บริการหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวและ PASSWORD ของผู้ขอใช้บริการ
ประกอบ กับวิธีการหรือเงื่อนไขของการขอใช้บริการประเภทนั้น ตามที่ธนาคารกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ
INTERNET BANKING โดยถูกต้องแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทำหรือลงลายมือชื่อ
ในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้น อีกและผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว
เสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอก
หรือไม่ก็ตาม
6. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่ธนาคารได้จัดทำขึ้น อันเนื่องมาจากการ ใช้บริการ
INTERNET BANKING ของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำต้องให้ผู้ขอใช้บริการ
ลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
7. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่จำต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ
ไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการ INTERNET BANKING
8.  ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้บริการ
INTERNET BANKING ขัดข้องจนผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลง
จะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการใช้บริการ INTERNET BANKING ของ
ผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ธนาคาร
โดย สิ้นเชิงโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น
10. กรณีที่การใช้บริการ INTERNET BANKING มีผลให้ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรือดำเนินการอย่างใด ๆ
กับบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการดังกล่าว กับบัญชีทุกประเภท
ของผู้ขอใช้บริการ ที่มีอยู่กับธนาคารตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกำหนดได้ทันที
11. ธนาคารสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้บริการ INTERNET BANKING
รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บค่าบริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า
12.  ในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝาก และ/หรือ เลขที่บัตรเครดิตที่ดังกล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามคำขอนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเครดิตหมายเลขที่
เปลี่ยนแปลงนั้นได้ด้วยทุกประการ
13. ธนาคารสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการ INTERNET BANKING นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็น
ต้องให้เหตุผล หรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เอกสารแผ่นที่ 2 คำขอใช้บริการ
INTERNET BANKING
14. เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ และ/หรือ สำนักงานตามที่แจ้งไว้ให้
ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ แล้ว
15. ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามระเบียบสำหรับบริการ INTERNET BANKING
ตามที่ได้แนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ INTERNET BANKING และที่ธนาคารจะได้มีเพิ่มเติม
ต่อไป รวมทั้งคู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ INTERNET BANKING ที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้านั้น ซึ่งให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ INTERNET BANKING
นี้ด้วย
16. ในกรณีบัญชีที่ขอใช้บริการมีมากกว่า 1 บัญชีและมีลายมือชื่อต่างกัน ผู้ขอใช้บริการต้องลงลายมือชื่อ
ให้ตรงกับลายมือชื่อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารทุกบัญชี


ยอมรับ
Next
 
© Siam Commercial Bank PCL. 2010. All rights reserved.   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips